چشم انداز :

  • شرکت راه و ساختمانی با توان اجرای پروژه های بزرگ در سطح ملی و حضور در پروژه های مطرح در سطح منطقه

 اهداف :

  • اجرای کارهای ساختمانی و صنعتی
  • صدور خدمات فنی و مهندسی