• اجرای بیش از۳۰۰۰m3 مالون و لاشه چینی و گابیون گذاری های دیوار ساحلی جاده خوی-قطور
• اجرای ابنیه فنی پل در جاده خوی-قطور(۲مورد)
• اجرای پل و دیوار ساحلی بازارچه مشترک رازی
• اجرای مخزن آب بتنی۳۰۰m3 قوچ کندی ماکو
• اجرای مخزن آب بتنی۳۰۰m3 یزدکان خوی
• اجرای مخزن آب بتنی۶۰m3 و۲۰m3 گرمدره خوی
• اجرای مخزن آب بتنی۶۰m3 و۱۰۰m3 عسگر آباد و حیدر آباد خوی
• اجرای مخزن آب بتنی۲۰۰m3 هشتیان ارومیه
• اجرای مخزن آب بتنی ۵۰۰m3 +200m3 +200m3 مجتمع شعبانلو-بابکان-مرکان
• اجرای موتور خانه با تجهیزات در بابکان خوی
• اجرای مخزن آب بتنی۵۰۰m3 شیرین کندی خوی
• اجرای مخزن آب بتنی۱۰۰۰m3 میاوق ارومیه
• اجرای مخزن آب بتنی۵۰۰m3 ولدیان خوی
• اجرای خط انتقال مجتمع کورپیران (بابکان-یزدکان-زاویه شیخلر-کورپیران)
• اجرای مخزن آب بتنی۲۰m3 و۱۰۰m3 زاویه شیخلر و ایستگاه پمپاژ
• اجرای مخزن آب بتنی۱۰۰۰m3 و تجهیز اتاق کنترل (یولاگلدی ماکو)