آقای سعید حاجی محمدلو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره