الف- امور مهندسی

این قسمت متشکل از واحدهای مطالعات امکان سنجی، خدمات کامپیوتری، سیستمها و روشها، طراحی و نظارت بر ساخت بوده و با بهره گیری از نرم افزارهای پیشرفته و پرسنل مجرب خدمات مهندسی لازم را برای اجرای پروژه ها ارائه می نماید.

ب- امور ساخت و اجرا

این بخش مسؤولیت اجرای پروژه ها را عهده دار بوده و با استفاده از خدمات مهندسی و پشتیبانی سایر واحدها، از یک طرف وظیفه تغذیه و هدایت مستقیم مدیران پروژه ها را در امر اجرای اصولی پروژه ها بر عهده داشته و از طرف دیگر با استفاده از نتایج کار واحدهای اجرایی، اطلاعات و نقاط ضعف و قوت سیستمها را برای بازنگری و تکمیل به واحدهای مهندسی و ستادی ارائه می نماید.

ج- امور پشتیبانی

این بخش متشکل از واحدهای بازاریابی و قراردادها، مالی، اداری و بازرگانی می باشد. وظیفه اصلی این قسمت ارائه خدمات پشتیبانی به امور مهندسی و اجرائی بوده و ضمن خدمات عام ستادی، برخی نیازهای خاص پروژه ها را نیز تأمین می نماید.

مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب

پروژه تحت رهبری و هدایت مدیر پروژه و به سرپرستی مستقیم «سرپرست کارگاه» به اجرا در خواهد آمد.

۱- مدیر پروژه

اجرای پروژه تحت رهبری و نظارت عام مدیر پروژه انجام خواهد شد. وظایف کلی مدیر پروژه عبارتند از:

– تنظیم و پیاده سازی چارت سازمانی.

– انتصاب پرسنل کلیدی و کارشناسان رشته های مختلف، سازماندهی تهیه و نقل و انتقال ماشین آلات و ابزار مورد نیاز پروژه به کارگاه.

– نظارت کامل بر تنظیم و اجرای قراردادهای دست دوم (حمل و نقل ، فعالیتهای ساخت و … ).

– ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با کارفرما و بررسی راه حلهای ممکن جهت حل مسائل مختلف پروژه.

– هدایت و راهبری پروژه بر اساس استانداردهای ملی و همچنین تخصیص منابع و امکانات و برنامه ریزی اصولی جهت رسیدن به اهداف برنامه شده پروژه و تکمیل بموقع آن.

۲- سرپرست کارگاه

مهمترین وظایف سرپرست کارگاه بشرح زیر است:

– مطالعه دقیق اسناد و مدارک پیمان و اشراف کامل بر حدود و شرح کارها، تعهدات و حقوق کارفرما و پیمانکار و مشاور، جزئیات مربوط به اجرای کار و غیره.

– مطالعه و بررسی مقررات و بخشنامه های مترتب بر پیمان.

– انتقال خط مشی مدیریت پروژه در جهت پیشبرد اهداف پروژه به بخشهای مختلف.

– هدایت قسمتهای پشتیبانی و دفتر فنی جهت تأمین خدمات لازم مورد نیاز گروههای اجرایی.

– انعکاس مسائل و مشکلات به مدیر پروژه و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی.

– پیاده نمودن نمودار سازمانی مصوب مدیر پروژه، تقسیم مسؤولیتها و وظایف و توجیه مسؤولین واحدها نسبت به وظایف و اختیارات.

– نظارت بر هزینه ها و رعایت شدن آیین نامه ها و مقررات مالی.

– نظارت مستقیم بر سیستم گردش انبار و ورود و خروج کالا و رعایت شدن آیین نامه ها و مقررات مربوطه.

– مراقبت در حفظ و نگهداری ماشین آلات، تجهیزات، اموال و دارائیهای شرکت و اتخاذ تدابیر ایمنی و حفاظتی لازم بمنظور پیشگیری از حوادث و نیز تأمین پوششی بیمه های لازم.

– نظارت بر تهیه و تنظیم بموقع صورت وضعیتها و صورت حسابها و ارائه آنها به دستگاه نظارت و پیگیری برای دریافت وجوه.

– نظارت بر انجام تعهدات شرکت در مقابل سازمانها و ادارات مختلف نظیر تأمین اجتماعی، اداره کار و غیره.

– انتخاب و بکار گماردن پرسنل کلیدی و نیز گروههای کاری و پیمانکاران جزء با هماهنگی مدیر پروژه.

۳- سرپرست اجرا

مهمترین وظایف سرپرست اجرا به شرح زیر خلاصه می شود:

– مطالعه و بررسی اسناد و مدارک و نقشه های پیمان برای آگاهی از مسؤولیتها و تکالیف کارگاه در زمینه امور اجرایی و مراقبت در اجرای دستورالعملهای فنی و استانداردهای مندرج در پیمان.

– هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با دفتر فنی و ارائه رهنمودهای لازم به مسؤولین اجرایی در خصوص بکارگیری دستورالعملهای اجرایی و پیاده کردن سیستمها و روشهای تهیه شده و بکارگیری و تکمیل فرمهای گزارش.

– نظارت بر اجرای کامل و دقیق امور با توجه به اسناد و مدارک پیمان.

– کمک به رئیس کارگاه در تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین گروههای اجرایی و همچنین نظارت بر انجام وظایف و تعهدات آنها.

– سازماندهی و برگزاری جلسات هماهنگی بین واحدها و مسؤولین مختلف اجرایی.

– نظارت در تهیه و تدارک بموقع ماشین آلات و ابزار مورد نیاز کارگاه و تقسیم مناسب آنها بین گروههای مختلف کاری.

– هماهنگی با مسؤولین ایمنی و حراست در خصوص امور محوله

– هماهنگی با دفتر فنی برای تهیه فهرست کالای مورد نیاز اعم از تجهیزاتی و مصرفی

– هماهنگی با طرفهای ذیربط در دستگاه نظارت و کارفرما در خصوص مسائل فنی و اجرایی

– پیگیری امر تهیه بموقع تجهیزات و قطعات و کالای پروژه با هماهنگی سرپرست کارگاه

– توجیه گروههای اجرایی در تهیه و تقدیم گزارشهای روزانه، هفتگی و ماهانه.

– گرفتن گزارشات پیشرفت کار و بررسی وضعیت پیشرفت کار در انظباق با برنامه زمانبندی

– پیگیری برنامه های اجرایی تنظیم شده از طرف دفتر فنی جهت اجرای بخشهای مختلف پروژه

– هماهنگی بخشهای مختلف کاری در جهت پیشرفت عملیات منطبق بر برنامه زمانبندی

– انجام سایر امور محوله از سوی رئیس کارگاه

۴- دفتر فنی

وظیفه این واحد ارائه خدمات فنی و مهندسی بشرح زیر می باشد:

– کلاسه نمودن نقشه ها و مدارک پیمان بطوریکه در طول مدت پروژه به سهولت قابل دسترسی باشند.

– ثبت تاریخ ورود مدارک و نقشه ها با قید آخرین تغییرات

– مطابقت نقشه ها و مدارک با یکدیگر بطوریکه در زمان اجرا هیچگونه ابهام یا تناقضی در مدارک وجود نداشته باشد.

– استخراج متریال مورد نیاز پروژه و هماهنگی با انبار و تدارکات در جهت تهیه بموقع آن.

– تنظیم برنامه های زمانبندی اجرای پروژه با توجه به برنامه زمانبندی تصویب شده.

– تنظیم برنامه زمانبندی تهیه متریال، تجهیز ماشین آلات و نیروی انسانی با توجه به برنامه اجرایی پروژه

– تهیه گزارشات از مسائل و مشکلات جهت تصمیم گیری های اساسی

– بهنگام کردن برنامه های اجرایی

– تهیه نقشه های کارگاهی (Shop Drawing) با توجه به نقشه های اجرایی جهت هر فعالیت.

– تهیه و تنظیم کارها و صورت مجالس اجرای کار و صورت وضعیتهای ماهیانه با توجه به پیشرفت واقعی پروژه

– ارائه خدمات کامپیوتری، تهیه، تدوین و نگهداری سیستمهای مکانیزه اطلاعاتی جهت قسمتهای مختلف فنی، مهندسی، اداری و مالی.

– تدوین، پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم کنترل کیفی

– کنترل پروژه از طریق تحلیل شبکه و ارائه دستورالعملهای لازم به سرپرست کارگاه در مورد اجرای بموقع فعالیتهای بحرانی پروژه

– تهیه گزارشات پیشرفت فیزیکی کار در مقاطع معین

– امور کالا (انبار – تدارکات) شامل تهیه برنامه زمانی درخواست و تهیه کالا از کارفرما بر اساس برنامه کلی پروژه، تهیه و ارسال بموقع فرمهای درخواست کالا مطابق روشهای مورد تأیید نظارت و کارفرما.

– پیگیری در تحویل گیری تجهیزات

– تهیه روشهای حمل و انبارداری بر حسب نیاز

– سفارش بموقع مواد و مصالح مصرفی در تعهد پیمانکار

۵- تدارکات و پشتیبانی

جهت سرویس دهی مناسب به بخشهای مختلف کاری ترتیبی اتخاذ گردیده که تخصیص ماشین آلات از طریق امور حمل و نقل و ماشین آلات که مستقیماً زیر نظر سرپرست کارگاه فعالیت می کند انجام گیرد.

این انر با توجه به برنامه زمانبندی ماشین آلات و نیازهای کارگاهی توسط بخش یاد شده برنامه ریزی و به مورد اجرا گذارده خواهد شد. همچنین با در نظر داشتن همین سیاست، تعمیرگاه مرکزی زیر نظر امور ماشین آلات در محل کارگاه فعالیت خواهد داشت که تعمیرات و سرویس ماشین آلات پروژه در این محل صورت خواهد گرفت.

بطور کلی این واحد خدمات پشتیبانی اجرا را در زمینه تهیه ابزار و لوازم و ماشین آلات، عهده دار خواهد بود.

۶- ایمنی فنی

جهت تأمین سلامت محیط کاری و رعایت مسائل ایمنی واحدی به نام ایمنی فنی تحت نظر سرپرست کارگاه فعالیت خواهد نمود که با استفاده از یک نفر مسؤول ایمنی فنی و یک پزشکیار در مواقع مورد نیاز می تواند سرویسهای لازم را به مصدومین داده و در ضمن مسؤول تهیه لوازم ایمنی جهت پرسنل و کارگاه نیز می باشد.

۷- مالی و اداری

وظیفه این واحد کلیه موارد اداری مربوط به پرسنل، حقوق و دستمزد ماهیانه، بازرسی داخلی، خدمات دفتری و ارتباطات می باشد. بر اساس نیاز کارگاه و دستور سرپرست کارگاه این قسمت نیروی انسانی لازم برای پروژه را پس از تأیید توسط مسؤولین استخدام می نماید.