خط و مشی HSE (بهداشت،ایمنی و محیط زیست) :

شرکت راه و ساختمانی سهند بارو با در نظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی و ارج نهادن به سلامت کارکنان و همچنین به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی در حین عملیات را در رأس امور خود قرار داده است.
برنامه های شرکت راه و ساختمانی سهند بارو در زمینه HSE در پروژه ها عبارتند از :
۱- تهیه دستور العملهای ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی متناسب با نوع فعالیت و هماهنگ کردن کلیه فعالیتها و عملیات ها با این دستورالعمل ها.
۲- شناسایی خطرات کاری و تلاش با برنامه ریزی برای برطرف کردن و یا به حداقل رساندن این خطرات.
۳- شناسایی کلیه جنبه های زیست محیطی فعالیتهای شرکت و تلاش برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی عملیات های شرکت در پروژه ها.
۴- آموزش کارکنان در زمینه ایمنی شغلی و رعایت مسائل ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی در حین کار.
۵- کنترل محیطهای کاری و ایجاد محیطی ایمن و سلامت و عاری از هر گونه خطرات و آلودگی ها.
۶- تهیه و در اختیار گذاشتن وسایل ایمنی شخصی برای کلیه کارکنان و پیگیری در زمینه استفاده به موقع و بهینه از این وسایل.
۷- انجام بازدیدهای دوره ای و مداوم از محیطهای کاری ، تجهیزات و کارکنان و کنترل آن ها از نظر ایمنی و گزارش نواقص و ایرادات با تعیین زمان رفع و مسئول اجرایی آن.
۸- انجام برنامه زمانبندی تعمیر و نگهداری تجهیزات و برطرف کردن به موقع ایرادات و نواقص و ایرادات فنی و ایمنی تجهیزات بخصوص مواردی که می تواند باعث بروز خطرات برای کارکنان شود.
۹- ایمن سازی و کنترل کلیه تجهیزات و خودروهای سبک و سنگین با استانداردهای ایمنی.
۱۰- آموزش پرسنل در زمینه کمکهای اولیه و همچنین تهیه و تامین وسایل کمکهای اولیه و در دسترس بودن آن در محیط های کاری.
۱۱- گزارش کلیه حوادث ، تصادفات ، شبه حوادث بصورت مکتوب در کمتر از نیم روز بعد از وقوع به مدیران سطح بالای شرکت و کارفرما.
بر اساس چارت سازمانی در شرکت راه و ساختمانی سهند بارو واحد HSE در بخش عملیاتی مستقیماً تحت نظر مدیر پروژه و سرپرست کارگاه است.